Na co má zaměstnavatel právo

Na co má zaměstnavatel právo

Na co má zaměstnavatel právo

Jaká práva má vůči vám coby zaměstnanci váš zaměstnavatel? Co po vás může chtít a co naopak ne? A jaké kroky je oprávněn podniknout, aby zajistil, že budete svoji práci vykonávat tak, jak jste se dohodli ve smlouvě či jak je uvedeno ve vnitřních stanovách firmy?

Podobně jako u zaměstnance i v případě zaměstnavatele stanovuje práva a povinnosti zákoník práce. Tato práva však lze upravit i odlišně od zákoníku, pokud ten danou úpravu výslovně nezakazuje. Zaměstnavatel tak například může vydat vnitřní předpis, jímž přizpůsobí pravidla interním podmínkám své firmy. Tyto stanovy jsou pak závazné jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

PLNÍTE VČAS A KVALITNĚ ÚKOLY?
Práva zaměstnavatele jsou, zjednodušeně řečeno, do značné míry vytyčena povinnostmi zaměstnance. Pokud tedy mezi vaše základní úkoly dané zákoníkem práce patří závazek pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci, je zaměstnavatel oprávněn na odpovídající vykonávání těchto povinností dohlížet. Stejně tak má právo kontrolovat to, zda využíváte pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, a zda plníte kvalitně a včas pracovní úkoly.

POZOR NA SURFOVÁNÍ NA INTERNETU
K nejobvyklejším prohřeškům zaměstnanců patří v současnosti surfování na internetu v pracovní době, tedy využívání výpočetní techniky svěřené zaměstnavatelem k činnosti, která nesouvisí s vykonáváním svěřených prací a mrhání časem, který by měl být věnován práci. Zaměstnavatel má proto pro potřeby kontroly využívání výpočetní techniky zaměstnancem právo využít monitorovací software zajišťující webový monitoring, může blokovat některé webové stránky nebo zakázat instalaci některých aplikací, například icq nebo skype. Zároveň však nesmí zaměstnance bez závažného důvodu sledovat nebo mu kontrolovat obsah soukromé elektronické pošty.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zaměstnavatelé jsou zcela logicky oprávněni také zpracovávat některé vaše osobní údaje, jejichž rozsah je ustanoven zákony. Zjednodušeně je možné uvést, že zaměstnavatel je oprávněn a do značné míry i povinen chtít od vás ty osobní údaje, které potřebuje v rámci pracovněprávního vztahu pro zpracování personální a mzdové agendy. Jedná se například o rodné číslo, datum a místo narození, trvalé bydliště, o zdravotní pojišťovnu či o údaje o dětech a manželce/manželovi pro účely daňových odpočtů.

PRACOVNÍ TEMPO A DOVOLENÁ
Zaměstnavatel je vám coby zaměstnanci rovněž oprávněn vytyčit množství požadované práce a pracovní tempo a kontrolovat jejich dodržování. Podle zákoníku práce vám šéf vaší fi rmy může
nařídit také dovolenou, i když ne tehdy, kdy se mu zlíbí. Termín čerpání své dovolené se musíte od zaměstnavatele dozvědět písemně, a to nejpozději 14 dnů předem a měl by vycházet z předem vypracovaného a všemi stranami akceptovaného písemného rozvrhu čerpání dovolené.

PŘESČASY
S pracovní dobou souvisejí i přesčasy, které vám však zaměstnavatel může nařídit pouze výjimečně z vážných provozních důvodů a navíc pouze po dohodě s vámi. Ačkoli právě právo nařizovat svým zaměstnancům přesčasy považují mnozí zaměstnavatelé za neoddiskutovatelné, zákoník práce upravuje tuto pracovněprávní agendu naprosto jednoznačně.

OCHRANA SVĚŘENÝCH PROSTŘEDKŮ
Mezi další práva zaměstnavatelů patří kontrola toho, zda řádně hospodaříte se svěřenými prostředky a ochraňujete jeho majetek před poškozením. V případě, že jste zavinili škodu porušením povinností při plnění pracovních úkolů, je zaměstnavatel oprávněn vyžadovat po vás náhradu škody.

Aktuální nabídku pozic vhodných pro absolventy naleznete ZDE.