Velikonoční soutěž - pravidla

Velikonoční soutěž

Jaké jsou ceny?
1x USB HUB

Jak se zapojit do soutěže?
Do soutěže se zapojíte tak, že uděláte printscreen animovaného velikonočního loga Grafton Recruitment ve chvíli, kdy budou viditelná pouze dvě vajíčka a logo Grafton Recruitment. Snímek obrazovky je poté potřeba vložit do komentáře pod soutěžním příspěvkem.

Kdy soutěž probíhá?
Soutěž probíhá od 8. 4. 2020 (13:00) do 20. 4. 2020 (13:00).

Kdo vyhraje?
Vyhrává jeden účastník soutěže, který splní celé soutěžní zadání – tedy udělá printscreen v požadovaném okamžiku a následně snímek vloží do komentáře pod soutěžním příspěvkem. Výherce soutěže následně vybere Pořadatel soutěže.

Podrobné podmínky soutěže najdete níže. 

------------------------------

Všeobecné soutěžní podmínky

Pořadatel a organizátor soutěže 

Pořadatelem je společnost Grafton Recruitment s.r.o. , se sídlem Palladium, Na Poříčí 3a
110 00 Praha 1, IČ: 62583344, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33542.

Doba trvání 

Do soutěže budou zařazeny jen ty komentáře, které budou vloženy pod soutěžní příspěvek v termínu od 8. 4. 2020 (13:00) do 20. 4. 2020 (13:00).

Podmínky účasti 

Vyhrává jeden účastník soutěže, který splní celé soutěžní zadání – tedy udělá printscreen v požadovaném okamžiku a následně snímek vloží do komentáře pod soutěžním příspěvkem. Výherce soutěže následně vybere Pořadatel soutěže.

Vyhrát může jedna osoba pouze jednu výhru. Soutěžní komentář lze vložit pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoliv změnit, či soutěž ukončit.

Výhry 

1 Osoba, která splní všechny náležitosti soutěžního zadání 1x USB HUB.

Výherce

Výhercem se stane jedna osoba, která bude vybrána Pořadatelem soutěže. Tato osoba musí mít vložený svůj soutěžní komentář k okamžiku ukončení soutěže 20. 4. 2020 ve 13:00.

Oznámení a předání výher 

Pro oznámení o výhře bude použito komentářů pod soutěžním příspěvkem Pořadatele. Výherce bude informován prostřednictvím komentáře nejpozději do 22. 4. 2020. Výhra bude výherci odeslána poštou do 31. 5. 2020.

Způsob předání cen 

Výhra bude výherci odeslána poštou do 31. 5. 2020. Nebude-li výherce reagovat na zaslanou zprávu o výhře nejpozději do 10 dnů od kontaktování, jeho výhra náleží druhému výherci v pořadí. 

 

------------------------------

Úplná pravidla soutěže

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná v rámci stránky společnosti Grafton Recruitment na www.facebook.com.

1.2
Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech Pořadatele.

II. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1
Pořadatelem je společnost Grafton Recruitment s.r.o., se sídlem Palladium, Na Poříčí 3a
110 00 Praha 1, IČ: 62583344, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33542.

2.2
Pořadatel bude o soutěži informovat na sociální síti Facebook. Server Facebook je sociální síť umístěná na serverech www.facebook.com nebo v jejich originálních aplikacích (facebook).

2.3
Soutěžícím je osoba, která v době probíhající soutěže splní všechny body soutěžního zadání.

2.4
Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.

2.5
Výhercem Soutěže je uživatel, který bude na základě splnění soutěžního zadání vybrán pořadatelem. Výherce bude vyhlášen po skončení soutěže.

2.6
Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném Serveru, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.

2.7
Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

2.8
Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

III. OBECNÁ PRAVIDLA

3.1
Soutěže se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

3.2
Soutěže se můžou účastnit i fyzické osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky.

3.3
Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

3.4
Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serveru Pořadatele.

3.5
Soutěžící se do Soutěže zapojí tím, že v požadovaném okamžiku udělá printscreen animovaného loga společnosti Grafton Recruitment a následně snímek vloží do komentáře pod soutěžním příspěvkem pořadatele.

3.6
Výhra je odeslána Pořadatelem nejpozději do 31. 5. 2020 a to prostřednictvím pošty.  Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.

3.7
Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

3.8
Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍHO

4.1
Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2
Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro předání výhry.

4.3
Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 10 dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

4.4
Komunikace ze strany Pořadatele proběhne prostřednictvím komentářů pod soutěžním příspěvkem a soukromých zpráv na Facebooku.

4.5
V případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 10 dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

4.6
Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

V. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

5.1
Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 22. 4. 2020, a to prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem.

5.2
Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to poštou na adresu sdělenou výhercem.

5.3
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4
Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5.5
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

VI. OSOBNÍ ÚDAJE

6.1
Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR platné od 25.5.2018. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Vaše osobní údaje bude zpracovávat pouze společnost Grafton Recruitment s.r.o. Pořadatel soutěže a to pouze pro účely zpracování, vyhodnocení soutěže a případnému kontaktování v souvislosti s výhrou.

6.2
Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti pořadatelem Grafton Recruitment s.r.o.. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech a facebookových stránkách Pořadatele.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1
Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel účastí v soutěži potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.

7.3
​Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 8. 4. 2020.