Druhy pracovních poměrů

Druhy pracovních poměrů

Druhy pracovních poměrů

Nedávno jste vyšli ze školy a už se zase musíte učit. Tentokrát to, jak uspět na trhu práce a co znamenají všechny ty druhy pracovních poměrů a nesrozumitelné právní termíny. Ale nebojte se, my vám s orientací v neprobádaném terénu pomůžeme.

PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU NEURČITOU
Jde o nejklasičtější typ pracovního poměru, který asi znáte od svých rodičů. Pracujete většinou 40 hodin týdně. Maximálně po 6 hodinách práce máte nárok na přestávku na jídlo a oddech na 30 minut. Obvykle také získáte 4–5 týdnů placené dovolené, kterou vám plánuje váš nadřízený, nebo ji můžete čerpat po dohodě s ním. Pracovat začínáte nejprve ve zkušební době (ta je maximálně 3 měsíce resp. 6 měsíců u vedoucího pracovníka nebo při poměru kratším než 6 měsíců, může být maximálně půlku délky pracovního poměru – je-li smlouva na 2 měsíce, zkušební doba je maximálně 1 měsíc). Pokud po jejím skončení chcete práci opustit, nemůžete odejít hned, ale čeká vás dvouměsíční výpovědní lhůta, která navíc počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po jejím doručení zaměstnavateli. Pracovní poměr může skončit také vzájemnou dohodou, se kterou musí souhlasit zaměstnance i zaměstnavatel. Ze své hrubé mzdy musíte hradit zdravotní pojištění, sociální pojištění a daně, to za vás ale automaticky odvádí zaměstnavatel. Pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou, pokud ve vaší smlouvě není uvedeno jinak (např. smlouva na dobu určitou na 1 rok, doba určitá může být sjednána maximálně na 3 roky a může být maximálně 2x prodloužena). Výhodou pracovního poměru na dobu neurčitou je větší jistota. Smlouva na dobu určitou je v dnešní době volbou u zaměstnavatelů hlavně na juniorské pozice – pokud nemáte žádnou praxi, je dobré získat první pracovní zkušenosti na tento typ smlouvy.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP)

DPP je nejčastěji využíváno při najímání brigádníků nebo pracovníků na jednorázově ohraničený pracovní úkol. Je to dáno limitem 300 odpracovaných hodin ročně u jednoho zaměstnavatele, což ovšem neznamená, že DPP nemůžete mít zároveň několik, třeba i u stejného zaměstnavatele.

Výhodou DPP je to, že u jednoho zaměstnavatele do příjmu 10 000 Kč měsíčně nemusíte odvádět zdravotní a sociální pojištění. To je hrazeno až od příjmu nad 10 001 Kč. Nevýhodou DPP je, že pokud nemáte jakýkoliv další příjem nebo za vás neplatí stát zdravotní a sociální pojištění, máte povinnost si zdravotní pojištění hradit sami. V opačném případě vám pak vzniká penále za každý den neplacení zdravotního pojištění. Sociální pojištění je pak ale dobrovolné.

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)
Pracovním poměrem, který se hodí i pro spolupráci většího rozsahu, je DPČ. Objem prací nesmí překročit polovinu stanovené pracovní doby zaměstnavatele, tj. např. 40 hodin plného úvazku = DPČ 20 hodin, 37,5 hod. = 18,75 hod., atd. U DPČ není automatický nárok na dovolenou a další benefity firmy, pokud si je v dohodě výslovně nesjednáte. Nemáte nárok na náhradu mzdy, pokud pro vás zaměstnavatel nemá aktuálně žádné pracovní úkoly. Z této smlouvy ale již odvádíte sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. U DPČ vzniká účast na sociálním pojištění po odpracování již jedné hodiny. Dále ale existuje DPČ tzv. zaměstnání malého rozsahu, kde pro účast na SP musíte dosáhnout nově od roku 2019 v každém měsíci hranici příjmu 3 000 Kč. Pokud máte příjem do 2 999 Kč včetně, není za vás hrazeno zdravotní pojištění nikdy. Všechny pracovně právní vztahy jsou daněny, a proto se odvádí daň z příjmu i z DPČ i DPP.

DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ
Zvláštním druhem pracovního poměru je tzv. dočasné přidělení, které známe také pod pojmem agenturní zaměstnávání. Jde o dočasné umístění zaměstnance k výkonu práce u firmy – klienta na určitý časově vymezený úkol na základě pracovní smlouvy nebo DPČ. Smlouvu však máte uzavřenou nikoliv přímo s firmou, ale s agenturou, která práci zprostředkovává a která je vaším zaměstnavatelem. Ta vám i vyplácí mzdu a hradí odvody na zdravotní a sociální pojištění, zatímco firma vám zadává úkoly a kontroluje je. Ta si tak vlastně od agentury „pronajímá“ zaměstnance, a té pak za zprostředkování vyplácí odměny. Zákon zakazuje, aby agentura požadovala odměnu, nebo provizi přímo po vás jako zaměstnancích. Zároveň musí být jako agentura práce registrována na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Dočasné přidělení se vám může hodit především k překlenutí doby bez stabilního zaměstnání, k získání krátkodobého výdělku a hlavně praxe, která často absolventům schází. Není však výjimkou, že jako agenturní zaměstnanec můžete pracovat dlouhá léta. Především v automobilovém průmyslu na dělnických pozicích je to běžná praxe. Nemusíte se tedy obávat, že se ve firmě stanete pracovníkem 2. kategorie.

Uzaveření pracovní smlouvy
Od pracovní smlouvy se bude odvíjet vaše mzda, náplň práce, zaměstnanecké benefity a spousta dalších podmínek, kterým byste měli rozumět. Musí být sjednána písemně, přičemž zaměstnanec a zaměstnavatel dostává každý 1 vyhotovení. Co musí pracovní smlouva podle zákona obsahovat?

 • Uzavření pracovní smlouvy
 • Druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat
 • Místo výkonu práce
 • Datum nástupu do práce

Před nástupem do zaměstnání, přímo ve smlouvě musí zaměstnavatel také specifikovat:

 • Podmínky a délku zkušební doby, pokud je stanovena

Nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru musí zaměstnavatel specifikovat i další detaily,
pokud tak neučinil ve smlouvě:

 • Bližší označení druhu a místa výkonu práce
 • Nárok na dovolenou
 • Výpovědní lhůtu
 • Týdenní pracovní dobu a její rozvržení (např. 40 hodin týdně, od 9:00 do 17:30 s 30 min. pauzou na oběd)
 • Mzdu a způsob odměňování včetně termínu výplaty
 • Kolektivní smlouvu, pokud existuje, mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem

Zkušební doba

Ve zkušební době máte dočasně jiné pracovní podmínky, než po jejím uplynutí.
Co vás čeká a co říká o zkušební době zákon?

 • Ve zkušební době můžete pracovní poměr zrušit, stejně tak vám jej může bez udání důvodu zrušit váš zaměstnavatel.
 • Specifi cká pravidla výpovědi platí při pracovní neschopnosti ve zkušební době.
 • Nesmí být delší než 3 měsíce nebo 6 měsíců u vedoucího zaměstnance.
 • Nesmí být prodlužována nad délku uvedenou v prac. smlouvě.
 • Nesmí být delší než polovina doby domluveného pracovního poměru. Příklad: Domluvíte se na pracovním poměru na dobu určitou v délce 3 měsíců, zkušební doba může tedy činit pouze 1,5 měsíce.

Konkurenční doložka

Setkali jste se v pracovní smlouvě s konkurenční doložkou? Jde o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kterou se zavazujete, že po dobu nejdéle 1 roku (2 roky u obchodního zastoupení) po ukončení aktuálního pracovního poměru nebudete vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem podnikání zaměstnavatele. Jde o jeho ochranu proti vynášení citlivých informací a nástupu ke konkurenci ihned po ukončení aktuálního pracovního poměru. Obvykle je vám toto omezení kompenzováno min. 50 % z průměrného výdělku u zaměstnavatele po dobu platnosti doložky.

Aktuální nabídku pozic vhodných pro absolventy naleznete ZDE.