ukonceni pracovniho pomeru

Ukončení pracovního poměru

Ukončení pracovního poměru

Existuje několik možností, jak lze pracovní poměr ukončit. V zásadě se může jednat buď o ukončení jednostranné, dohodou obou stran a nebo na základě jiných právních skutečností. Pojďme se tedy podívat, jaká mají jednotlivé způsoby specifika.

Jednostranné ukončení pracovního poměru, neboli výpověď

V případě výpovědi končí pracovní poměr když uplyne výpovědní doba a nezávisí na vůli druhé strany. Jednoduše řečeno, k ukončení pracovního poměru výpovědí může dojít jak z iniciativy zaměstnance, tak z iniciativy zaměstnavatele s tím, že druhá strana s tímto krokem nemusí souhlasit. Avšak tento nesouhlas nic nemění.

Podání výpovědi však podléhá několika pravidlům, která musí jak jedna, tak druhá strana dodržet. Předně je nutné podat ji písemně a doručit ji druhé straně, aby byla platná. Pracovní poměr pak končí uplynutím výpovědní doby, která je standardně dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Jediný rozdíl pak spočívá v tom, že zaměstnanec může výpověď podat kdykoliv bez udání důvodu. Stačí tedy, aby zaměstnavatele obeznámil s tím, že vypovídá pracovní poměr.

V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele je ale situace o poznání složitější. Ten může takovýmto způsobem rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr jen z objektivních důvodů, které jsou v souladu se zákoníkem práce. Mezi takovéto důvody se řadí například hrubé porušení povinností, nadbytečnost nebo zánik zaměstnavatele.

Ukončení pracovního poměru dohodou obou stran

Dohoda musí být uzavřena písemně a je nutné, aby ji obě strany potvrdily podpisem, jedině tak je platná. Nezbytnou součástí dohody je pak datum, ke kterému bude pracovní poměr ukončen. Pokud o to zaměstnanec požádá, musí být v dohodě uvedeny také důvody skončení pracovního poměru. A to zejména v případě, pokud zaměstnanci vzniká nárok na odstupné (například v případě zániku zaměstnavatele).

 

Kromě výše uvedeného může být pracovní poměr skončen i ve zkušební době. V tomto případě platí, že k tomu může dojít bez udání důvodu jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. Ve zkušební době končí pracovní poměr dnem, kdy je druhé straně výpověď doručena.
Ale i po zkušební době je možné pracovní poměr ukončit s okamžitou platností, avšak pouze v krajních případech a ze závažných důvodů, jako je například hrubé porušení povinností. 

 

Aktuální nabídku volných pozic si můžete prohlédnout zde.