Všechny dovednosti, které dělají manažera dobrým manažerem, jsou při práci na dálku akcentovány výrazněji. Co tedy očekáváme od správně fungujícího manažera? Zadání úkolu, kontrolu plnění, nastavení směru – vize. Zorganizování činností a aktivit. Komunikaci.

Při komunikaci nesmíme opomíjet ani jednu z oblastí, na kterou se jako manažer má zaměřit, což znamená vyvážit aktivity cílené na podporu jednotlivců, jejich specifických potřeb a individuální práce s nimi. Rovněž potřebujeme vzít v úvahu tým, spolupráci a synergii, týmový přístup jako zdroj pro hledání kreativních řešení, soudržnost týmu jako oporu pro jednotlivce. Nesmím ale povýšit tým nad jednotlivce, abych nestírala individualitu každého z jeho členů. A při tom všem potřebují mít stále na zřeteli úkol, který má být splněn.

Komunikace, která se při osobním kontaktu odehrává často neformálně a jaksi automaticky, dostává najednou pevné umístění v čase a tento čas je třeba využít správně. Opakovaně a průběžně si potvrzovat, že došlo k porozumění a pochopení, včas si vyjasňovat detaily a zasazovat obsah komunikace do širšího kontextového rámce, do souvislostí. Nezapomínejme, že naši podřízení kontext a směr potřebují. Potřebují vědět, že máme vizi, že k ní vedou nastavené kroky a že rovněž dokážeme korigovat směřování k ní.

Bohužel nedostatky ve využívání manažerských dovedností, které se za běžného provozu na pracovišti projevovaly pouze drobnými odchylkami od směru, se při vedení lidí na dálku a vedení lidí, kteří nesdílejí stejný prostor a stejný situační kontext rozrůstají do obrovských rozměrů s obrovskými dopady na lidi i na výsledky.

Úlohou personalistů je vytvářet manažerům podmínky pro to, aby mohli správně vést své lidi k plnění cílů a zaměstnancům podmínky pro to, aby mohli správně plnit své úkoly. A všem jim k tomu poskytovat potřebné nástroje. Nechceme se ocitnout v situaci, kterou popisovali někteří zaměstnanci v jarních měsících, kdy část z nich neměla potřebné vybavení a pomůcky k práci z domova.

A dovolíme si dodat i „chybějící dovednosti“. Čímž nemyslíme pouze umění ovládat nástroje pro komunikaci na dálku. Myslíme tím také například dovednosti spojené s komunikací, zadáváním úkolů, spoluprací, organizování času.