eticky kodex

ETICKÝ KODEX GI GROUP

ETICKÝ KODEX GI GROUP

SHRNUTÍ

1. Předmluva

2. Poslání a základní hodnoty společnosti

3. Obecné zásady jednání ve vztazích se zainteresovanými osobami 

4. Implementace a kontrola

1. PŘEDMLUVA

Tento Etický kodex odpovídá výzvě OSN, aby společnosti „přijaly, podporovaly a ustanovily soubor základních hodnot v oblasti lidských práv, pracovních norem, životního prostředí a boje proti korupci“ kodifikovaných ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Deklaraci Mezinárodní organizace práce o základních principech a právech v práci a v Deseti principech iniciativy Global Compact o lidských právech, práci, životním prostředí a boji proti korupci. 

Jako člen Světové konfederace práce (WEC) společnost Gi Group SpA přijala Etický kodex WEC a ztotožňuje se se Směrnicí OECD pro nadnárodní společnosti.

V tomto rámci náš Etický kodex stanovuje hodnoty a zásady, které se naše skupina (dále „Gi Group“) rozhodla uplatňovat ve své obchodní činnosti a ve svých jednáních a vztazích se všemi osobami v ní zainteresovanými (tzv. stakeholdery). Tento kodex nyní tvoří nedílnou součást politiky správy a řízení Gi Group.

Tento dokument byl vydán a schválen mateřskou společností a platí pro všechny společnosti skupiny – ty jej formálně přijmou a začlení do svých vlastních politik a školicích plánů.

Obecné pokyny a zásady vyjádřené v tomto kodexu budou uplatňovány vedle veškerých místních kodexů, předpisů či politik přijatých jednotlivými společnostmi skupiny, případně budou dle ustanovení místních předpisů detailně upravovat různé aspekty obchodní činnosti a korporátních vztahů.

Tento Etický kodex slouží pro všechny zaměstnance od řídících pracovníků celé skupiny po pracovníky zastávající nejrůznější podpůrné role jako závazné vodítko, kterým se řídí každodenní pracovní činnosti a mezilidské vztahy jak uvnitř skupiny, tak ve vnějších vztazích s veřejností a trhem. Za žádných okolností nelze jakékoli porušení tohoto Etického kodexu ospravedlnit tím, že dotyčná osoba byla přesvědčena o tom, že jedná v zájmu společnosti a naplnění jejích cílů. Tento Etický kodex bude mít přednost před všemi dalšími interními předpisy, postupy a smluvními vztahy, které jsou s ním v rozporu.

Gi Group pevně věří, že se osoby v ní zainteresované ztotožňují s hodnotami, ze kterých vychází tento Etický kodex, sdílejí je a uplatňují je jako základ pro své obchodní chování řídící se zásadami integrity, loajality, poctivosti, transparentnosti, respektu k pravidlům a zákonu a s absencí střetů obchodních či osobních zájmů.

2. POSLÁNÍ A ZÁKLADNÍ HODNOTY GI GROUP

2.1 POSLÁNÍ

Prostřednictvím našich služeb chceme jako jeden z klíčových hráčů na globální úrovni přispět k evoluci trhu práce a podtrhnout osobní a sociální hodnotu práce.

2.2 HODNOTY

Práce každé jednotlivé společnosti v rámci skupiny vychází ze souboru hodnot, se kterými přistupuje Gi Group k trhu práce a komunitám, ve kterých působí.

PÉČE

To, co děláme, děláme s maximální péčí a hrdostí a věříme, že naše práce by měla být vždy vykonávána podle našich nejlepších schopností, abychom dokázali lidem, společnostem a nám samotným přinášet hodnoty prostřednictvím jednoduchých a jasných řešení.

Gi Group si je dobře vědoma veřejné a společenské role, jakou má její poslání, a vykonává jej s maximální péčí a pozorností.

Práce musí být vykonávána dobře jak pro nás samotné, tak pro ty, pro něž ji vykonáváme. 

V tomto smyslu je základním pravidlem Gi Group kvalita služeb, která je orientována na:

• zákazníky: včetně společností, pracovníků nebo uchazečů; chce naplňovat jejich konkrétní potřeby nabídkou efektivních, cílených a dlouhodobých řešení a nástrojů, které vytvářejí hodnotu;

• lidi: chce v nich posílit vědomí toho, že jsou to právě oni, kdo stojí v jádru našich činností, stejně jako vědomí obrovského významu, jaký pro ně má práce (nebo hledání práce), a ke každému jednotlivci přistupovat s respektem a starat se o něj s přesvědčením, že naše společnost plní v jeho životě vzdělávací funkci.

NADŠENÍ

Svou práci vykonáváme s nadšením a každý z nás je odhodlán zajistit, aby potřeby, aspirace a cíle našich kolegů, uchazečů a klientů byly naplněny.

 „Svou prací se snažíme přispět k úsilí, s jakým všichni lidé a všechny populace pokládají základy svého štěstí.“

Gi Group vnímá práci jako prostředek k seberealizaci člověka, naplnění jeho aspirací a jeho aktivního zapojení do vytváření lepší kvality života, která bude přetrvávat i do budoucna.

To je také důvod, proč Gi Group vybízí své zaměstnance a zástupce, aby vykonávali svou práci s nadšením a vytvářeli pracovní příležitosti, které naplňují potřeby a cíle lidí a klientů. 

NEUSTÁLÉ VZDĚLÁVÁNÍ A INOVACE

V rychle se měnícím světě nás neustále pohání zvídavost a upřímná touha učit se a sdílet naše odborné a osobní znalosti za účelem podpory růstu a vývoje naší organizace a osob v ní zainteresovaných.

Gi Group se zasazuje o rozvoj schopností a dovedností všech svých zaměstnanců, uchazečů a pracovníků, sytí lidskou zvídavost, cení si diverzity, respektuje ji a umožňuje každému jednotlivci plně využít svou energii a kreativitu, aby každý mohl naplnit svůj potenciál. 

Neustálé vzdělávání, zdokonalování a inovace nám umožňují odvádět maximální výkon a rychle se adaptovat na ekonomické a společenské změny, a také zajišťují obchodní kontinuitu vytvářením nových řešení, což v konečném výsledku přinese prospěch všem zainteresovaným osobám.

To se promítá v ochotě, s jakou zaměstnanci Gi Group vycházejí vstříc svým kolegům, pracovníkům, ale i uchazečům, klientům a institucím, a jak při své každodenní práci sdílejí své osobní a odborné znalosti prostřednictvím vyhrazených vzdělávacích kanálů a dobrovolných iniciativ.

SPOLUPRÁCE

Věříme, že týmová práce a pěstování kultury vzájemné spolupráce napříč různými funkcemi je tou pravou cestou, jak dosáhnout našich náročných cílů a zároveň vykonávat práci s radostí.

Gi Group věří, že právě lidé jsou jejím hlavním aktivem a že jejich zapojení do realizace poslání společnosti je nezbytné k jeho dosažení.

Gi Group si uvědomuje důležitost:

● komunikace a týmového ducha jako faktorů nezbytných k tomu, aby zaměstnance jejich práce bavila a aby se zvýšil jejich pocit sounáležitosti;

●  spolupráce mezi zaměstnanci a obchodními jednotkami na základě vzájemné úcty mezi odborníky uvnitř společnosti v zájmu dosažení společných cílů skupiny;

●  zajištění rovnováhy mezi pracovním a osobním životem a otevřené výměny názorů se zainteresovanými osobami jako garance sdíleného růstu.

Ode všech pracovníků Gi Group – bez ohledu na funkci, odpovědnost nebo postavení v hierarchii – se očekává, že budou vytvářet synergii a udržovat pozitivní vztahy se svými kolegy, otevřeně si vyměňovat názory a podávat návrhy na zlepšování služeb a procesů společnosti a vytvářet tak hodnoty pro všechny zainteresované osoby.

UDRŽITELNOST

Náš růst je vždy spojen s úctou k našim lidským, finančním a environmentálním zdrojům a s ohledem na budoucí generace.

Gi Group věří, že vyváženost činností společnosti a její provozní podmínky mají zásadní význam pro udržení zdravého podnikání a dosažení cílů osob v ní zainteresovaných.

Růst společnosti musí vycházet z maximálního zhodnocení získaných zdrojů v souladu s  ochranou lidského potenciálu, hospodářského výkonu, společenské odpovědnosti a environmentální udržitelnosti.

Zaměstnanci Gi Group jsou si vědomi, že slouží životnímu prostředí, nikoliv naopak, a úzkostlivě dbají na to, aby služby společnosti naplňovaly potřeby současných i budoucích generací.

ODPOVĚDNOST

Prosazujeme respekt k lidským právům, diverzitě a inkluzi; podporujeme veškerou legislativu, která pracujícím poskytuje větší ochranu, a aktivně se zasazujeme o vymýcení korupce a všech forem zneužívání nebo nezákonného jednání.

Od Gi Group coby nadnárodní společnosti se očekává, že bude předním partnerem pro nejrůznější instituce a převezme aktivní roli při zavádění nové a lepší lokální i globální praxe vedoucí k rozvoji místních komunit i trhu práce, s absolutním respektem k zákonům a v souladu se zásadami volné, regulované a poctivé hospodářské soutěže. 

Skupina si je také vědoma toho, že její odhodlání přispívat svými každodenními činnostmi k obecnému blahu spadá do osobní odpovědnosti každého jednotlivého zaměstnance společnosti.

Každý zaměstnanec Gi Group je proto vyzýván, aby jednal a komunikoval s ohledem na reputaci společnosti a osob v ní zainteresovaných a podporoval:

●  všeobecně uznávaná lidská práva a aktivně je chránil;

●  diverzitu a inkluzi, dodržování zásad rovnosti, nestrannosti, ochrany osobní důstojnosti a bezpečnosti a vymýcení všech forem diskriminace;

●  zákony zemí, ve kterých skupina působí, a bojoval proti všem formám zneužívání a korupce;

● legislativu, která upravuje ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti, šířil kulturu nulového rizika a přijímal ta nejefektivnější preventivní opatření;

●  životní prostředí uplatňováním nejnovějších iniciativ, technologií a postupů zaměřených na jeho ochranu.

3. OBECNÉ ZÁSADY JEDNÁNÍ VE VZTAZÍCH SE ZAINTERESOVANÝMI OSOBAMI

Gi Group se řídí silnými etickými zásadami, jejichž součástí je jasný důraz na odpovědnost jednotlivce, aby si všichni, kdo pracují pro Gi Group, zejména její zaměstnanci a spolupracovníci, plně uvědomovali důsledky svých pracovních rozhodnutí nejen pro svůj vlastní prospěch a prospěch společnosti, ale také pro prospěch všech ostatních zainteresovaných osob včetně pracovníků, uchazečů, zákaznických společností, institucí, místních komunit, dodavatelů, konkurentů a dalších ekonomicky či sociálně zainteresovaných osob pohybujících se na trhu práce.

V souladu se svou politikou korporátní společenské odpovědnosti společnost Gi Group žádá své zákazníky a dodavatele, aby si přečetli její Etický kodex, a vybízí je k jeho dodržování, tedy k maximální spolupráci a jednání v souladu se zásadami uvedenými v tomto kodexu. 

ZÁKONNOST

Gi Group spolupracuje s orgány státní správy, institucemi a všemi dalšími zainteresovanými osobami v souladu se zákony platnými v zemích jejího působení – uplatňuje kritéria chování vycházející ze zásad transparentnosti a spravedlnosti a zavazuje se ve svých politikách a praxi podporovat:

●  účinné odstranění dětské práce;

●  eliminaci všech forem nucené a povinné práce včetně praktik moderního otroctví a obchodování s lidmi;

●  svobodu sdružování pracujících a právo na kolektivní vyjednávání;

●  eliminaci všech forem diskriminace;

●  dodržování všech zákonů upravujících trh práce, pokud jde o zdraví a bezpečnost na pracovišti, disciplinární postupy, pracovní dobu a odměňování;

●  boj proti korupci ve všech jejích formách, včetně vyděračství a úplatkářství.

Na všechny zástupce společnosti se vztahuje především striktní zákaz neoprávněného jednání s orgány státní správy včetně výměny finančních prostředků, pozorností či darů, vyvíjení nátlaku na její představitele, vystavování falešných prohlášení a jakéhokoli jiného podvodného jednání, které je v rozporu se zákonem, a to i v případech, kdy by se k němu zástupci společnosti uchylovali v mylném přesvědčení, že tím sledují zájmy a cíle společnosti. 

SPRAVEDLNOST

Gi Group se při své činnosti řídí zásadou spravedlnosti; zajišťuje rovnováhu mezi jedinečnými zájmy jednotlivců – každého zaměstnance, uživatele, zákazníka a dodavatele – a zájmy společnosti a cení si diverzity a vzájemného respektu v souladu s hodnotami a zásadami tohoto Etického kodexu.

Zásadou spravedlnosti se řídí chování každého, kdo pracuje v Gi Group nebo jedná jejím jménem:

●  v jednáních se zaměstnanci, uchazeči a pracovníky – výběr, nábor, školení, odměňování a řízení lidských zdrojů mají být založeny výhradně na zásluhách a způsobilosti, bez jakékoli diskriminace např. z důvodu pohlaví, náboženského vyznání, národnostního nebo etnického původu, kulturního nebo sociálního prostředí, invalidity nebo nemoci, sexuální orientace, věku, rodinného stavu nebo politického přesvědčení;

●  v jednáních s lidmi – nepřípustné jsou jakékoli předsudky a nespravedlivé zacházení a podporovány jsou takové pracovní podmínky, které přejí rozvoji osobnosti a odbornosti daného jednotlivce;

●  ve vztazích se zákazníky – abychom byli schopni poskytovat služby stále rostoucí kvality se zohledněním konkrétních požadavků každého jednotlivého zákazníka;

●  v jednáních s dodavateli – Gi Group nemá v úmyslu znemožnit nikomu, kdo splňuje její kritéria, příležitost získat zakázku, a staví se proti jakýmkoli praktikám, které by nutily dodavatele uzavírat smlouvy, které jsou pro ně nevýhodné.

MLČENLIVOST

Gi Group chrání soukromí všech zainteresovaných osob a stejně tak důvěrnost informací a osobních údajů, které má k dispozici. Osobní údaje mohou shromažďovat, zpracovávat a uchovávat pouze osoby k tomu výslovně zmocněné a přímo podřízené správci či zpracovateli údajů.

Údaje musí být shromažďovány a zpracovávány pro konkrétní, výslovné a právoplatné účely v souladu se zásadami přiměřenosti, důležitosti a omezení. Osoby zmocněné ke zpracovávání údajů nesmí za žádných okolností používat jakékoli informace pro účely, které nesouvisí s výkonem činností společnosti.

S ohledem na citlivou povahu zpracovávaných informací a dokumentů (včetně životopisů, výplatních pásek, kupních a pracovních smluv, průzkumů firemního klimatu, vyhledávání pracovníků pro vrcholové pozice, služby propouštěným zaměstnancům atd.) se každý, kdo pracuje ve skupině Gi Group nebo vystupuje jejím jménem, zavazuje uplatňovat ty nejstriktnější postupy na ochranu soukromí všech dotčených osob a dodržovat příslušné právní předpisy a sjednané závazky týkající se pracovních smluv či konkrétních smluv o  mlčenlivosti.

POCTIVOST

Gi Group stvrzuje, že poctivost je nezbytným předpokladem pro budování důvěryhodnosti a vztahů se všemi zainteresovanými osobami, jejichž základem je důvěra, která přispívá ke zlepšení provozu, image a reputace sektoru.

Práci zástupců společnosti na všech úrovních uvnitř i vně skupiny musí charakterizovat poctivé, efektivní a etické vedení obchodní činnosti:

●  podle pravidel trhu postaveného na respektu k lidem, volném podnikání a regulované hospodářské soutěži s výsledky a přínosy ve společném zájmu a ve prospěch komunity;

●  vždy s péčí o hmotný i nehmotný majetek společnosti tak, aby bylo kategoricky zabráněno ztrátě, poškození nebo zneužití jakéhokoli majetku, dat, obchodních informací či profesních vztahů s uchazeči, pracovníky, zákazníky a dodavateli, které jsou pro společnost aktivem a musí tak s nimi být i nakládáno, aby bylo možno garantovat patřičné poskytování služeb.

TRANSPARENTNOST

Gi Group při své činnosti, komunikaci a poskytování informací vychází ze zásady transparentnosti, kdy klade důraz na hodnotu spočívající v získání důvěry interních a externích zainteresovaných osob. Transparentnost je jednou z řídicích zásad, a to zejména:

●  s ohledem na řízení společnosti a smluvní vztahy se zákazníky, dodavateli, uchazeči a pracovníky, které musí být spravedlivé, jasné a transparentní;

●  s ohledem na náklady nabízených služeb, které musí být jasně vyjádřeny a které nesmí být v případě služeb spojených s výběrem a náborem pracovníků nikdy účtovány uchazečům či pracovníkům;

●  s ohledem na externí sdělování informací o společnosti, které musí být pravdivé, jednoduché, srozumitelné, promptní a všem dostupné.

Zejména platí, že žádný zaměstnanec ani spolupracovník není oprávněn vydávat své osobní názory za názory skupiny nebo kterékoli z jejích společností za využití jakéhokoli prostředku komunikace, včetně sociálních médií. Poskytovat informace a údaje týkající se společnosti nebo používat loga je možné pouze s výslovným souhlasem pracovníka zastávajícího příslušnou funkci.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Gi Group se zavazuje plnit všechny své zákonem stanovené povinnosti týkající se hygieny, zdraví a bezpečnosti. Na základě důkladného posouzení rizik jsou jasně definována pravidla prevence a ochrany v zájmu efektivního zajištění bezpečnosti na pracovišti.

Všichni zaměstnanci, pracovníci a spolupracovníci, kteří jednají za Gi Group, jsou bez výjimky povinni:

● dodržovat pravidla a svědomitě se řídit všemi konkrétními postupy souvisejícími s jejich pracovním zařazením; porušení předpisů nebude nikdy z žádného důvodu tolerováno;

● snažit se pozitivně ovlivňovat své kolegy, pokud jde o zásady dobrého chování, a zasazovat se o bezpečnost na pracovišti, což zahrnuje také náležité a očekávané chování z hlediska osobní bezpečnosti i bezpečnosti na pracovišti;

●  při jednání s kolegy či třetími stranami se chovat s respektem, ohleduplností, střízlivostí a zdvořilostí.

Gi Group bude svou intervencí předcházet případům urážlivého, diskriminačního, ohrožujícího či pomlouvačného chování, striktně zakazuje fyzickou a emocionální agresi, obscénnosti a verbální agresi, obtěžování a různé formy šikany a bude uplatňovat náležitá disciplinární opatření či sankce.

Gi Group kromě toho po svých zaměstnancích požaduje, aby si uvědomovali negativní účinky alkoholu a drog na jejich vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí jak na pracovišti, tak mimo něj. 

Pro Gi Group to znamená zajišťovat dobré pracovní podmínky, a to jak ochranou dobré duševní i fyzické pohody pracovníků, tak respektováním důstojnosti každého jednotlivce. 

ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST

Gi Group vykonává své činnosti v souladu se všemi normami a zákony na ochranu životního prostředí s vědomím, že všechny společnosti jsou bez ohledu na charakter jejich podnikání vyzývány k uplatňování správných spotřebních postupů, které garantují rovnováhu mezi využíváním přírodních zdrojů a jejich regenerací. Při analyzování environmentálního dopadu svého podnikání skupina zohledňuje a sleduje spotřebu energií, pohonných hmot vozidel společnosti a spotřebního materiálu a vybízí své zaměstnance a dodavatele, aby pracovali v souladu s touto zásadou. 

4. IMPLEMENTACE A KONTROLA

4.1 PŘÍJEMCI KODEXU

Příjemci tohoto kodexu jsou:

● členové orgánů společností skupiny s rozhodovací a dozorčí pravomocí, vedoucí pracovníci a zaměstnanci, kteří jsou součástí organizačních struktur;

●  pracovníci se smlouvou na dobu určitou;

●  externí spolupracovníci a konzultanti, kteří jednají za společnosti skupiny nebo jejich jménem.

Některá ustanovení Etického kodexu, u nichž je to výslovně uvedeno, jsou také určena externím zainteresovaným osobám, se kterými jsou společnosti skupiny ve styku (dodavatelé, zákazníci, instituce…).

4.2 ŠÍŘENÍ KODEXU A JEHO ZNALOST

Je v zájmu Gi Group, aby byl tento Etický kodex předán všem příjemcům a třetím stranám a aby hodnoty v něm obsažené byly sdíleny. V zájmu co největšího možného rozšíření je také zveřejněn na internetových a intranetových stránkách společnosti. 

Ředitelé a vedoucí nejrůznějších oddělení ve společnostech skupiny musí ve své pracovní činnosti demonstrovat hodnoty a ustanovení Etického kodexu a vynakládat maximální úsilí k tomu, aby jim všichni rozuměli a dodržovali je. 

Zaměstnanci, spolupracovníci a konzultanti musí své jednání přizpůsobit hodnotám, zásadám a cílům uvedeným v Etickém kodexu. 

Všichni příjemci, popřípadě také zákazníci, dodavatelé a další zainteresované osoby, budou obeznámeni s ustanoveními Etického kodexu, referenčními normami a firemními postupy, které regulují všechny konkrétní interní funkce, a budou vyzváni k jejich respektování.

Za tímto účelem Gi Group organizuje patřičná školení a žádá, aby si všichni příjemci řekli o  všechny informace, které potřebují ke správnému výkladu Etického kodexu a uplatňování pravidel v něm uvedených.

4.3 UPLATŇOVÁNÍ KODEXU

Dodržování, výklad a ověřování zásad obsažených v tomto Etickém kodexu zajišťuje tým odpovědný za záležitosti společenské odpovědnosti skupiny (CSRT), který má vlastní výkonné a dozorčí pravomoci a nese odpovědnost za:

●  dodržování uplatňování a používání tohoto kodexu;

●  dohled nad informacemi poskytovanými všem příjemcům a za jejich proškolení;

●  navrhování průběžného školení o legislativních změnách a vývoji podnikání a organizace.

Každý příjemce se zavazuje nahlásit jakékoli chování nebo situace, které se odchylují od zásad uvedených v tomto Etickém kodexu. Veškeré situace nebo chování, které znamenají porušení ustanovení tohoto kodexu, interních postupů či platných zákonů a které nemohou být vyřešeny danou osobou nebo přímým nadřízeným, je nutno oznámit CSRT (na e-mailovou adresu CSRT@gigroup.com nebo na poštovní adresu Gi Group, CSRT, Piazza IV Novembre 5, Milán).

CSRT zachová maximální mlčenlivost při zpracování hlášení, aby byla zajištěna anonymita a ochrana před nebezpečím diskriminace vůči osobám hlásícím porušení kodexu; CSRT přezkoumá každé hlášení a navrhne příslušným vedoucím pracovníkům společnosti relevantní opatření.