Role manažera při home office

Všechny dovednosti, které dělají manažera dobrým manažerem, jsou při práci na dálku akcentovány výrazněji. Co tedy očekáváme od správně fungujícího manažera? Zadání úkolu, kontrolu plnění, nastavení směru – vize. Zorganizování činností a aktivit. Komunikaci.

Při komunikaci nesmíme opomíjet ani jednu z oblastí, na kterou se jako manažer má zaměřit, což znamená vyvážit aktivity cílené na podporu jednotlivců, jejich specifických potřeb a individuální práce s nimi. Rovněž potřebujeme vzít v úvahu tým, spolupráci a synergii, týmový přístup jako zdroj pro hledání kreativních řešení, soudržnost týmu jako oporu pro jednotlivce. Nesmím ale povýšit tým nad jednotlivce, abych nestírala individualitu každého z jeho členů. A při tom všem potřebují mít stále na zřeteli úkol, který má být splněn.

Komunikace, která se při osobním kontaktu odehrává často neformálně a jaksi automaticky, dostává najednou pevné umístění v čase a tento čas je třeba využít správně. Opakovaně a průběžně si potvrzovat, že došlo k porozumění a pochopení, včas si vyjasňovat detaily a zasazovat obsah komunikace do širšího kontextového rámce, do souvislostí. Nezapomínejme, že naši podřízení kontext a směr potřebují. Potřebují vědět, že máme vizi, že k ní vedou nastavené kroky a že rovněž dokážeme korigovat směřování k ní.

Bohužel nedostatky ve využívání manažerských dovedností, které se za běžného provozu na pracovišti projevovaly pouze drobnými odchylkami od směru, se při vedení lidí na dálku a vedení lidí, kteří nesdílejí stejný prostor a stejný situační kontext rozrůstají do obrovských rozměrů s obrovskými dopady na lidi i na výsledky.

Úlohou personalistů je vytvářet manažerům podmínky pro to, aby mohli správně vést své lidi k plnění cílů a zaměstnancům podmínky pro to, aby mohli správně plnit své úkoly. A všem jim k tomu poskytovat potřebné nástroje. Nechceme se ocitnout v situaci, kterou popisovali někteří zaměstnanci v jarních měsících, kdy část z nich neměla potřebné vybavení a pomůcky k práci z domova.

A dovolíme si dodat i „chybějící dovednosti“. Čímž nemyslíme pouze umění ovládat nástroje pro komunikaci na dálku. Myslíme tím také například dovednosti spojené s komunikací, zadáváním úkolů, spoluprací, organizování času.