Podrobná pravidla soutěže

soutez

SOUTĚŽ O ELEKTRONICKOU ČTEČKU POCKETBOOK 740 INKPAD 3 PRO

Jak se zapojit do soutěže?
Kompletním vyplněním dotazníku společnosti Grafton Recruitment (dále jen Pořadatel), na tomto linku (dále jen Link).

https://go.minute.app/#R/grafton_benefity2023_cz

Kdy soutěž probíhá?
Soutěž probíhá od 2. 1. 2023 od 10.00 hod. do 1. 3. 2023 do 14.00 hod.

Kdo vyhraje?
Vyhrává ten, kdo odpoví na otázku a bude nejblíže výslednému počtu:

Tipněte si, kolik lidí celkem tento dotazník vyplní.“ (dále jen Tipovací otázka) a jehož tip bude nejblíže.

Podrobné podmínky soutěže najdete níže. 

 

Všeobecné soutěžní podmínky

Pořadatel a organizátor soutěže 

Pořadatelem je společnost Grafton Recruitment s.r.o. , se sídlem Palladium, Na Poříčí 3a
110 00 Praha 1, IČ: 62583344, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33542.

Doba trvání 

Do soutěže budou zařazeny jen ty dotazníky, které budou vyplněny v termínu od 2. 1. 2023 od 10.00 hod. do 1. 3. 2023 do 14.00 hod.

Podmínky účasti 

Účastníci se zapojí do soutěže tak, že na Linku:

https://go.minute.app/#R/grafton_benefity2023_cz

vyplní kompletní dotazník a odpoví na tipovací otázku. Vyhrává 1 tipující, který bude svým tipem nejblíže správné odpovědi. V případě více shodných odpovědí vyhrává dřívější správná odpověď v pořadí. Dotazník lze vyplnit pouze jednou. Pro účast v tipovací soutěži, a také abychom Vás mohli kontaktovat v případě výhry, je nutné vyplnit kontaktní údaje. Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoliv změnit, či soutěž ukončit.

Výhra 

První osoba s nejbližším tipem v tipovací otázce a kompletně vyplněným dotazníkem na webové stránce:

https://go.minute.app/#R/grafton_benefity2023_cz

vyhrává elektronickou čtečku PocketBook 740 InkPad 3 Pro.

 

Výherce 

Výhercem se stane první osoba s nejbližším tipem v tipovací otázce a kompletně vyplněným dotazníkem k momentu ukončení soutěže 1. 3. 2023 ve 14.00 hod.

Oznámení a předání výhry 

Pro oznámení o výhře bude použit kontakt uvedený účastníkem ve vyplněném soutěžním formuláři. Výherce bude informován e-mailem nejpozději do 31. 3. 2023. Předání cen proběhne osobně v některé z provozoven do 30. 4. 2023.

Způsob předání cen 

Cena bude předána osobně po domluvě na některé z adres poboček provozovatele. Nebude-li výherce reagovat na zaslanou zprávu o výhře nejpozději do 10 dnů od kontaktování, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. 

Úplná pravidla soutěže

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná na této internetové adrese.

https://go.minute.app/#R/grafton_benefity2023_cz

1.2
Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech Pořadatele.

II. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1
Pořadatelem je společnost Grafton Recruitment s.r.o., se sídlem Palladium, Na Poříčí 3a
110 00 Praha 1, IČ: 62583344, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33542.

2.2
Pořadatel bude o soutěži informovat formou adresného mailingu, na svých webových stránkách a na sociálních sítích. Server Facebook je sociální síť umístěná na serverech www.facebook.com nebo v jejich originálních aplikacích (facebook). Webový server Pořadatele je: www.grafton.cz (dále jen Server) a seznam mailových adres je výhradním vlastnictvím Pořadatele.

2.3
Soutěžícím je osoba, která v době probíhající soutěže zodpoví dotazník umístění na adrese:

https://go.minute.app/#R/grafton_benefity2023_cz

2.4
Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.

2.5
Výherce Soutěže je první Uživatel, jehož tip je nejblíže počtu zodpovězených dotazníků od začátku do konce soutěže a zároveň splnil podmínky soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.

2.6
Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném Serveru, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.

2.7
Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

2.8
Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

III. OBECNÁ PRAVIDLA

3.1
Soutěže se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

3.2
Soutěže se můžou účastnit i fyzické osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky.

3.3
Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

3.4
Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serveru Pořadatele.

3.5
Soutěžící se do Soutěže zapojí vyplněním dotazníku umístěného na této adrese:

https://go.minute.app/#R/grafton_benefity2023_cz

3.6
Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30. 4. 2023  a to osobně na některé z adres poboček Pořadatele. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.

3.7
Záruka na výhru není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

3.8
Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍHO

4.1
Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2
Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro předání výhry.

4.3
Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 10 dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

4.4
Komunikace ze strany Pořadatele proběhne prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu na adresu, kterou Soutěžící uvedl v dotazníku.

4.5
V případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 10 dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

4.6
Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

V. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

5.1
Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 31. 3. 2023, a to prostřednictvím e-mailu, který uvedl Výherce v dotazníku.

5.2
Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně Pořadatele.

5.3
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4
Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5.5
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

VI. OSOBNÍ ÚDAJE

6.1
Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR platné od 25.5.2018. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Vaše osobní údaje bude zpracovávat pouze společnost Gi Group/Grafton Recruitment s.r.o. Pořadatel soutěže a to pouze pro účely zpracování, vyhodnocení soutěže a případnému kontaktování v souvislosti s výhrou.

6.2
Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti pořadatelem Grafton Recruitment s.r.o. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech a facebookových stránkách Pořadatele.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1
Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel účastí v soutěži potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.

7.3
​Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 2. 1. 2023.