Propojení...

W1siziisijiwmtyvmdqvmjavmtmvndyvmzgvndyxl0zvdg9fzmluywxfr3jhznrvbl8ymdawedqymf9wef80my5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijiwmdb4mju0iyjdlfsiccisim9wdgltaxplil1d

Pravidla zpracování osobních údajů

Pravidla zpracování osobních údajů

Proč Vám předkládáme tato pravidla zpracování osobních údajů?

V těchto pravidlech zpracování osobních údajů objasňujeme, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jaký k tomu máme důvod, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké je jejich zabezpečení.

Veškeré vztahy, do kterých s námi vstupujete v souvislosti s našimi službami v oblasti zaměstnávání, se řídí našimi Všeobecnými podmínkami.

Pokud jste naše služby v minulosti již využil/a, pravděpodobně víte, že nabízíme služby spojené se zprostředkováním zaměstnání prostřednictvím naší webové stránky www.grafton.cz a také dalšími způsoby, mezi které patří webové stránky partnerů nebo sociální média. Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na všechny osobní údaje, které shromažďujeme přes tyto platformy nebo jinými způsoby propojenými s těmito platformami.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se zpracováním Vašich osobních údajů nebo s pravidly o ochraně soukromí nesouhlasíte, nemůžete našich služeb využívat.

Grafton jako správce Vašich osobních údajů

Grafton Recruitment s.r.o., IČ: 62583344, se sídlem: Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 správcem Vašich osobních údajů. Být správcem znamená, že dodržujeme zásady zpracování osobních údajů a nakládáme s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou, rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů a zajišťujeme důsledné zabezpečení Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje chráníme nejmodernějšími technologiemi a pravidelně procesy zabezpečení osobních údajů vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Když hledáte zaměstnání, reagujete na konkrétní pozici, vytváříte profil na našich webových stránkách, nebo nám poskytujete Váš životopis, či poptávku po pracovní pozici jinými způsoby (elektronicky, listinným způsobem, na našem náborovém formuláři, telefonicky apod.), poskytujete nám Vaše osobní údaje, které zpracováváme v rámci celého procesu zprostředkování zaměstnání a při poskytování našich služeb. Všechny naše služby se týkají hledání práce, náborového procesu a osobního rozvoje.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat následující osobní údaje nebo kategorie osobních údajů. To neznamená, že bychom zpracovávali všechny níže uvedené osobní údaje u každého uchazeče. Upozorňujeme, že příklady nemusí být vyčerpávající. Nedokážeme totiž například plně vyjmenovat osobní údaje, které nám uchazeči o zaměstnání předávají ve svých životopisech a dalších souvisejících dokumentech.

 • jméno, příjmení
 • titul, vzdělání
 • trvalé bydliště, kontaktní adresa
 • státní příslušnost
 • datum a místo narození, rodné číslo
 • mateřský jazyk
 • telefonní číslo, emailová adresa
 • očekávaná odměna / mzda
 • řidičský průkaz
 • informace uvedené ve Vašem životopise, ve Vašem profilu na našich webových stránkách, v přílohách k Vaší odpovědi na inzerát, Vaší poptávce o zaměstnání 
 • pracovní zkušenosti / informace o předchozím nebo současném zaměstnání
 • informace o evidenci na úřadu práce
 • fotografie (pokud nám je poskytnete jako přílohu Vašeho životopisu)
 • link k Vašemu profilu na sociální síti a jeho obsah
 • informace o nástupu do zaměstnání, výše mzdy, ukončení pracovního poměru
 • jazykové znalosti, odborné znalosti a profesní kvalifikace
 • posouzení osobnostních předpokladů

Z jakých důvodů Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze ze zákonných důvodů. Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje uchazečů na základě jejich souhlasu případně v souvislosti s plněním smlouvy. Pokud si ponecháme Vaše osobní údaje například z důvodu případného právního sporu, je takové zpracování založeno na základě našeho oprávněného zájmu. Také případné předávání osobních údajů uchazečů našim smluvním partnerům, kteří nám pomáhají zajistit aktivity v rámci náboru nových uchazečů, je založeno na základě našeho oprávněného zájmu.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zprostředkování zaměstnání a souvisejících služeb, které zahrnují mimo jiné odezvu na Vaši žádost o zaměstnání a komunikaci s Vámi a potenciálními zaměstnavateli během náboru. Dále osobní údaje zpracováváme pro marketingové a statistické účely.

Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem usnadnění efektivního procesu náboru pro uchazeče a klienty při hodnocení vašich dovedností, zkušeností, kvalifikace a vhodnosti jak pro stávající, tak budoucí pracovní místa, jež pro vás mohou být zajímavá. Zejména posuzujeme, zda jste jako uchazeč vhodný pro danou pozici a zda Vaše vzdělání, praxe a jazykové znalosti odpovídají požadavkům na volnou pozici a zda je odměna v souladu s Vaším očekáváním.

Naše webové stránky Vám umožňují přiložit k reakci na konkrétní pozici také přílohy. Tyto přílohy nám poskytujete dobrovolně a osobní údaje v nich uvedené budou zpracovávány pouze za účelem posouzení vhodnosti uchazeče pro danou pozici.

Prostřednictvím Vašeho profilu na našich webových stránkách máte možnost propojit Vaši poptávku po zaměstnání s Vašimi účty na sociálních sítích (jako např. LinkedIn, Facebook). Pokud si zvolíte poskytnutí linku na Váš účet na sociální síti, budeme zpracovávat nejen tento link, ale i informace na Vašich účtech, ale pouze v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání.

Od koho Vaše osobní informace získáváme?

Naprostou většinu Vašich osobních údajů získáváme přímo od Vás. Někdy také osobní údaje získáváme od jiné třetí strany, například z portálů pro uchazeče o zaměstnání nebo Vašich bývalých zaměstnavatelů, pokud jste nám na ně poskytl kontakt.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Za předpokladu, že nesmažete svůj profil nebo s námi neukončíte smluvní vztah, osobní údaje zpracováváme 7 let. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem zprostředkování zaměstnání a souvisejících služeb, předáváme je ke zpracování zaměstnavatelům, kteří hledají zaměstnance na volné pozice. Osobní údaje zpracovávané podle této informace mohou být dále zpřístupněny oprávněným státním orgánům, institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech. Je-li to nutné ke splnění účelu zpracování osobních údajů, nezbytné pro plnění právních povinností nebo našich povinností ze smlouvy, je-li to nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů nebo vyplývá-li to z Vašeho souhlasu, můžeme předat Vaše osobní údaje externím dodavatelům, kteří nás podporují v náborovém procesu.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat informace a přístup ke svým osobním údajům. Rovněž máte právo nás požádat, abychom opravili či vymazali Vaše osobní údaje nebo omezili jejich zpracování. Můžete také vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo požádat o přenositelnost údajů. Upozorňujeme však, že nemusíme být vždy povinni vyhovět Vašemu požadavku na výmaz, omezení, námitku nebo přenositelnost údajů. Případ od případu budou prováděna posouzení našich právních povinností a výjimek z těchto práv. Máte právo se obrátit se také se svou žádostí, stížností či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č. pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), e-mail oficiální: posta@uoou.cz.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů, e-mail: dpo.cz@grafton.cz

Marketingová sdělení

Vaše osobní údaje využíváme mimo jiné za účelem šíření obchodních sdělení, a to elektronicky i prostřednictvím sms, týkajících se našich vlastních služeb v oblasti zprostředkování zaměstnání. Tyto údaje můžeme pro zasílání použít pouze, pokud adresát takovou možnost neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení na e-mailu info@grafton.cz nebo prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedených v těchto pravidlech zpracování osobních údajů.

Ne vždy, když Vás kontaktujeme, jedná se o obchodní sdělení. Vaše kontaktní údaje využíváme i pro komunikaci s Vámi nebo např. rozesílání informací o aktualizaci všeobecných obchodních podmínek nebo těchto pravidel zpracování osobních údajů.