Ochrana osobních údajů

Proč Vám představujeme tyto informace o zpracování osobních údajů?

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování osobních údajů, které shromažďujeme, proč tyto údaje shromažďujeme, jak je využíváme, z jakých zdrojů je získáváme, jaký je účel jejich shromažďování, komu smíme tyto osobní údaje poskytnout a kde můžete získat další informace o tom, které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a jak jsou zabezpečeny.

Pokud jste již naše služby v minulosti využívali, patrně víte, že nabízíme služby zaměstnanecké agentury, a to osobně, prostřednictvím internetových stránek www.grafton.cz, nebo jinými způsoby, včetně partnerských internetových stránek nebo sociálních médií. Tato informační brožura o zpracovávání osobních údajů se vztahuje na veškeré osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím výše zmíněných platforem nebo jinými způsoby s těmito platformami spojenými.

Společnost Grafton jako správce osobních údajů

Grafton Recruitment s.r.o., IČO: 62583344, se sídlem Na Poříčí 1079 / 3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, je správcem Vašich osobních údajů. Skutečnost, že jsme správci osobních údajů, znamená, že dodržujeme zásady zpracovávání osobních údajů a že s Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými zákony, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2018 (obecné nařízení o ohraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracovávání Vašich osobních údajů a zajišťujeme, že Vaše osobní údaje jsou řádně zabezpečeny. Chráníme Vaše osobní údaje pomocí nejmodernějších technologií a průběžně vyhodnocujeme a aktualizujeme naše procedury sloužící k ochraně Vašich osobních údajů.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Ať už si hledáte zaměstnání, odpovídáte na konkrétní inzerát, vytváříte si profil na našich internetových stránkách, poskytujete nám své CV (přímo nebo v rámci našich procesů náboru a hledání vhodných kandidátů) nebo nás jinak kontaktujete s cílem získat informace o zaměstnání (elektronicky, písemně, prostřednictvím našeho náborového formuláře, telefonicky atd.), poskytujete nám osobní údaje, které zpracováváme v průběhu celého procesu obsazování volných pracovních pozic a při poskytování našich služeb. Veškeré naše služby souvisí s hledáním zaměstnání, náborovým procesem, hledáním vhodných kandidátů a osobním rozvojem.

Zpracovávání osobních údajů nám pomáhá v naší činnosti zprostředkovatele zaměstnání a pomáhá nám poskytovat rovněž související služby, které zahrnují mj. reakci na Vaši odpověď na pracovní inzerát a korespondenci mezi Vámi a Vašimi potenciálními zaměstnavateli během náborového procesu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze z legitimních důvodů. Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání na základě zaslaného požadavku v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy za účelem provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje můžeme následně uchovávat, je-li to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, a to z důvodu našeho oprávněného zájmu.

Na základě Vašeho souhlasu Vám zasíláme další vhodné pracovní nabídky, popř. zpracováváme Vaše osobní údaje za marketingovými a statistickými účely v rozsahu uděleného souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictví e-mailu zaslaného na adresu dpo.cz@grafton.cz nebo prostřednictvím svého profilu tím, že přejdete na odkaz uvedený v komerčním sdělení. Odvoláním souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu. Veškeré informace o zpracování na základě Vašeho souhlasu naleznete v sekci Podmínky vyjádřeného souhlasu.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat následující osobní údaje či kategorie osobních údajů. To neznamená, že u každého kandidáta zpracováváme veškeré níže uvedené osobní údaje. Nemůžeme například uvést veškeré osobní údaje, které nám uchazeči o práci předkládají ve svých životopisech a dalších souvisejících dokumentech. Mějte prosím na paměti, že níže uvedené příklady nemusejí být vyčerpávající.

 • Jméno a příjmení
 • Akademický titul, dosažené vzdělání
 • Adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa
 • Státní příslušnost
 • Datum a místo narození, rodné číslo
 • Telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Očekávaná odměna / plat
 • Řidičské oprávnění
 • Informace uvedené ve Vašem životopise, na Vašem profilu na našich internetových stránkách, přílohy k Vaší odpovědi na inzerát či Vaše žádost o informace
 • Pracovní zkušenosti / informace o předchozím a současném zaměstnání
 • Informace o registraci na Úřadu práce
 • Fotografie (pokud nám ji poskytnete jako přílohu k vašemu životopisu)
 • Odkaz na Váš profil na sociálních sítích a jeho obsah
 • Informace o zahájení zaměstnání, výši platu, ukončení zaměstnání
 • Znalost jazyků, speciální dovednosti/znalosti a profesní kvalifikace
 • Hodnocení osobnostních charakteristik

Naše internetové stránky umožňují k odpovědím na inzeráty na konkrétní pozice přikládat přílohy. Tyto přílohy zasíláte dobrovolně a osobní údaje obsažené v těchto přílohách budou zpracovány pro účely vyhodnocení vaší vhodnosti jako kandidáta pro danou pozici.

Založíte-li si na našich internetových stránkách profil uchazeče, umožňujeme Vám propojit Vaši odpověď na pracovní inzerát s Vašimi účty na sociálních sítích (jako je LinkedIn či Facebook). Pokud se rozhodnete, že uvedete odkaz na svůj účet na sociálních sítích, můžeme zpracovávat nejen tento odkaz, ale také data, která jsou na tomto odkaze veřejně dostupná, avšak pouze ve spojení s naší činností zprostředkovatele zaměstnání a za účelem zprostředkování zaměstnání. Pravidla registrace a užívání profilu uchazeče se řídí Všeobecnými podmínkami.

Profilování

Osobní údaje shromažďujeme, abychom uchazečům usnadnili náborový proces a klientům pak vyhodnocování Vašich dovedností, zkušeností, kvalifikace a vhodnosti pro stávající a budoucí pracovní pozice, o které byste mohli mít zájem. Zejména pak vyhodnocujeme, zda jste pro danou pozici jako kandidát vhodný a také, že Vaše vzdělání, zkušenosti a jazykové znalosti splňují požadavky inzerované pozice, a zda je nabízená odměna v souladu s Vašimi očekáváními. Tento proces vyhodnocení lze kategorizovat jako profilování osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 4 GDPR.

 Odkud získáváme Vaše osobní údaje?

Většinu osobních údajů, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás (např. prostřednictvím našich internetových stránek, odpovědi na pracovní inzerát, na veletrzích či jiných akcích, tím, že nám dáte svou vizitku atd.). Někdy rovněž obdržíme Vaše osobní údaje od třetích stran, např. od pracovních portálů nebo od Vašich předchozích zaměstnavatelů v případech, že jste nám poskytli jejich kontaktní údaje, a od našich klientů v případě, že došlo k uzavření pracovní smlouvy nebo jiné podobné dohody.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme jen po dobu, která je nezbytně nutná vzhledem k účelu, za jakým údaje zpracováváme. Nejčastěji tedy po dobu výběrového procesu ke konkrétní pracovní pozici a následně, došlo-li alespoň ke zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem, po dobu nezbytně nutnou pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů nebo se registrovali na našich webových stránkách, zpracováváme příslušné osobní údaje pouze do doby odvolání Vašeho souhlasu nebo zrušení Vaší registrace.

Pokud shledáme, že Vaše údaje již nejsou nezbytné pro žádný z účelů, za kterými byly zpracovávány, tyto údaje smažeme.  

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem našich aktivit jako zprostředkovatele zaměstnání, a abychom poskytovali s tím související služby, předáváme Vaše osobní údaje zaměstnavatelům shánějícím zaměstnance na inzerované pozice nebo na inzeráty vytvořené společností Grafton. V takovém případě jsou společnost Grafton a potenciální zaměstnavatel nezávislými správci Vašich osobních údajů. Na základě Vašeho souhlasu mohou být Vaše osobní údaje předávány za účelem zprostředkování zaměstnání zejména také společnosti Gi Group Czech Republic, s.r.o., IČO 24791547, se sídlem Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, se kterou úzce spolupracujeme právě v oblasti zprostředkování zaměstnání.

Vaše osobní údaje mohou být dále poskytovány oprávněným státním úřadům, institucím či dalším entitám za splnění příslušných zákonných podmínek. Tam, kde to vyžaduje účel zpracování, mohou být Vaše osobní údaje předány našim externím dodavatelům, kteří nám poskytují podporu během náborového procesu. Tito externí dodavatelé mohou být v pozici zpracovatelů Vašich osobních údajů, v kterémžto případě dochází vždy k uzavření zpracovatelské smlouvy s těmito dodavateli.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat informace o svých osobních údajích a rovněž právo na přístup k nim. Dále máte právo po nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje opravili nebo smazali nebo omezili jejich zpracovávání. Rovněž můžete vznášet námitky vůči zpracovávání svých osobních údajů nebo požadovat přenositelnost těchto údajů. Mějte však prosím na paměti, že ne vždy se musíme řídit Vašimi požadavky, zejména tehdy, bude-li zpracování uskutečňováno na základě zákona nebo našeho oprávněného zájmu.

Rovněž máte právo adresovat svůj nárok, stížnost či jiný dotaz přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111 (operátor), e-mail: posta@uoou.cz.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: dpo.cz@grafton.cz.